PRIMĂRIA COMUNEI MURGAȘI

VICEPRIMAR - ​ROŞU GHEORGHE

Atribuţiile viceprimarului
Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului in baza OUG. nr. 57/2019  - Articolul 152 Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului
(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, tn situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al
acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega
o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la
propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre
a consiliului local.
(4) In situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut votul majorităţii
absolute. In această situaţie, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită
primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.
(5) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot
secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a
primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului
nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.
(6) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului
participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în
funcţie a cărui schimbare se propune.
(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fărăa beneficia de
indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar
prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. In cazul în care
mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei
normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.