PRIMĂRIA COMUNEI MURGAȘI

ATRIBUȚII CONSILIUL LOCAL 

Atribuţiile Consiliului local In baza OUG. nr. 57/2019
Articolul 129 Atribuţiile consiliului local

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte. In condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia
celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor
şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) liL a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizareşi funcţionare a
consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unităţii
administrativ-teritoriale, precum şi un model orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a
consiliului local;
b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor
locali, în condiţiile art. 152 alin. (2);
c) aprobă, în condiţiile legii. Ia propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de
funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de
societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;
d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare
participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în
condiţiile legii.
(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute Ia alin. (2) liL b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de
utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă. Ia propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea
de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în
condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de
interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului
existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de
dezvoltare economică regională şi locală;
g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile
angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei
mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi
adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară
pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la
data publicării legii bugetului de stattn Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) In exercitarea atribuţiilor prevăzute Ia alin. (2) liL c), consiliul local:
a) hotărăşte darea tn administrare, concesionarea, închirierea sau darea In folosinţă gratuită a bunurilor
proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes
local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea
bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale
localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes
public local.
(7) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
a) educaţia;
b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei
şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
c) sănătatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publică;
h) situaţiile de urgenţă;
i) protecţia şi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor,
grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
k) dezvoltarea urbană;
I) evidenţa persoanelor;
m) podurile şi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
p) activităţile de administraţie social-comunitară;
q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ- teritoriale sau în
administrarea sa;
r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-
teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) In exercitarea atribuţiilor prevăzute Ia alin. (2) liL d), consiliul local:
a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor
locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.
(9) In exercitarea atribuţiilor prevăzute Ia alin. (2) liL e), consiliul local:
(9) In exercitarea atribuţiilor prevăzute Ia alin. (2) liL e), consiliul local:
a) hotărăşte. In condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ- teritoriale din ţară sau
din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei
publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(10) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:
a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de
administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi
desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile
achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;
b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de
proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în
proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii
administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul
publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru
dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
(11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informărişi rapoarte de la
primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de
interes local.
(12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean
de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se
stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferiL Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului
unităţii administrativ-teritoriale.
(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date
în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.